قارچ انگشتان پا چیست و چرا در برخی از افراد ایجاد می شود؟

حدود۳تا۱۵درصدازمردم دچارعفونت های قارچی پا هستند نشانه های معمول عفونت های قارچی قرمزی ،خارش، ترک ویاکورک هایی همراه بادرداست .اگر عفونت در انگشت پخش شود ناخن شروع به ضخیم شدن تغییررنگ وحتی خردشدن وافتادن میکند.  علل اصلی قارچ انگشتان پا  قارچ ها در محیط های گرم و مرطوب مثل جوراب ،کفش ،استخر ،کف حمام و جاهای …

قارچ انگشتان پا چیست و چرا در برخی از افراد ایجاد می شود؟ ادامه »